Miljö & Kvalitet

Miljömedvetenhet och god kvalité både vad gäller arbetsmiljö, tjänster och produkter är mycket viktiga områden för oss. Därför har vi lagt ner ett omfattande arbete så att vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi kommer även inom en snar framtid att arbetsmiljöcertifiera oss enligt OHSAS 18001.

Vi jobbar enligt nedanstående vägvisare

 • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar för att vi hela tiden ska bli bättre och nå våra mål.
 • Vi följer lagar och våra kunders krav.
 • Kompetensutveckling inom samtliga områden nedan är en viktig del för att lyckas.

Elsäkerhet innebär för oss

 • Vi ska arbeta för att utforma och utföra säkra, samt underhålls- och skötselvänliga elanläggningar.
 • Behörighetsansvaret för elinstallationsarbeten delegeras enligt företagets organisationsplan och delges all personal.
 • Elarbeten utförs av yrkesfolk med god erfarenhet av elarbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.
 • Utförda elarbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under arbetets gång, före och efter spänningssättning.
 • Elmaterielen som används skall uppfylla kraven i gällande elmateriel- och EMC-föreskrifter.
 • För arbeten, som kräver elarbetsansvarig, d.v.s. där det finns en elektrisk fara, skall elarbetsansvarig alltid utses för den tid sådan krävs.
 • Allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Kvalitet innebär för oss

 • Lyssna på kund och medarbetare, samt uppfylla behov och förväntningar.

Miljö innebär för oss

 • I allt vi gör strävar vi efter så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och undviker föroreningar.
 • Vi strävar efter att föreslå energieffektiva lösningar, samt välja material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
 • Vi prioriterar bra miljöval vid transporter och genomför dessa planerat och effektivt.
 • Vi har en effektiv avfallshantering med optimal källsortering.
 • Att vi strävar efter en hållbar utveckling(socialt, ekonomiskt och ekologiskt).

Arbetsmiljö innebär för oss

 • Nöjda medarbetare.
 • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan och att alla är delaktiga.
 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning ska vara i sådant skick att de ger betryggande säkerhet.

Jämställdhet och likabehandling innebär för oss

 • Att alla individer behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget, oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning och religiös- eller etnisk tillhörighet.
 • Att arbetet är förenligt med ett familjeliv.

Reviderad: 2016-11-11