Miljö, Kvalitet & Arbetsmiljö

Miljömedvetenhet och god kvalité både vad gäller arbetsmiljö, tjänster och produkter är mycket viktiga områden för oss. Därför har vi lagt ner ett omfattande arbete så att vi är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Vi värnar om våra kunder och anställda. Det innebär att vi använder personuppgifter ansvarsfullt och tar hänsyn till din integritet. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du vet mer om vår integritetspolicy, kontakta oss!

Vi jobbar enligt nedanstående vägvisare

 • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar för att vi hela tiden ska bli bättre och nå våra mål.
 • Vi följer lagar och våra kunders krav.
 • Kompetensutveckling inom samtliga områden nedan är en viktig del för att lyckas.

Elsäkerhet innebär för oss

 • Vi ska arbeta för att utforma och utföra säkra, samt underhålls- och skötselvänliga elanläggningar.
 • Behörighetsansvaret för elinstallationsarbeten delegeras enligt företagets organisationsplan och delges all personal.
 • Elarbeten utförs av yrkesfolk med god erfarenhet av elarbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.
 • Utförda elarbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under arbetets gång, före och efter spänningssättning.
 • Elmaterielen som används skall uppfylla kraven i gällande elmateriel- och EMC-föreskrifter.
 • För arbeten, som kräver elarbetsansvarig, d.v.s. där det finns en elektrisk fara, skall elarbetsansvarig alltid utses för den tid sådan krävs.
 • Allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Kvalitet innebär för oss

 • Lyssna på kund och medarbetare, samt uppfylla behov och förväntningar.

Miljö innebär för oss

 • I allt vi gör strävar vi efter så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och undviker föroreningar.
 • Vi strävar efter att föreslå energieffektiva lösningar, samt välja material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
 • Vi prioriterar bra miljöval vid transporter och genomför dessa planerat och effektivt.
 • Vi har en effektiv avfallshantering med optimal källsortering.
 • Att vi strävar efter en hållbar utveckling(socialt, ekonomiskt och ekologiskt).

Arbetsmiljöpolicy

Inom Sandströms Elfirma bedriver vi eltekniska installationer och därmed förenlig verksamhet. Denna verksamhet innebär inte några större arbetsmiljörisker, och vi klarar de krav på verksamheten som uppställs i lagar och myndigheters föreskrifter. Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer.

Arbetsmiljön i Sandströms Elfirma ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet till påverkan i den egna arbetssituationen. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en utav förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Chefer och arbetsledare har ansvaret för sådana arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt, och närmaste högre chef ska informeras när befogenheterna inte räcker. Även varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.

Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. På så vis kan och ska därefter åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö. Vissa arbetsmiljöproblem kan vara av sådan art att teknisk, medicinsk eller psykosocial expertis behöver anlitas, och i sådant fall ska de nödvändiga åtgärderna vidtas i den mån detta är möjligt.

Jämställdhet och likabehandling innebär för oss

 • Att alla individer behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget, oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning och religiös- eller etnisk tillhörighet.
 • Att arbetet är förenligt med ett familjeliv.

Sidan uppdaterad: 2018-06-07